01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Tepelná čerpadla

Proč zvolit tepelné čerpadlo

 • při myšlence pořízení tepelného čerpadla spoustu lidí odradí jeho cena, která je stále ve srovnání s ostatními druhy zařízení na vytápění o dost vyšší. Důležité však je uvědomit si, že náklady vložené do pořízení se nám vrátí během několika málo let. Při současných cenách energií je průměrná návratnost nákladů kolem 5 let. Se stoupajícími cenami energií se dá předpokládat, že návratnost bude klesat
 • elektrický tarif
 • krátká návratnost
 • nízké provozní náklady
 • z 1kW elektřiny získáme 3kW - 4kW tepla

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou více, než je zdrávo a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení Vaší závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí, jak tohoto cíle dosáhnout.

Pro Vaši představu je to tak, že čtyři díly tepelné energie jsou dodávány zdarma z přírodních obnovitelných zdrojů energie (okolní půda, horniny, voda, vzduch aj.) a jeden díl tepelné energie dodává samotné tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo Vám mimo jiné umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.

V neposlední řadě je potřeba též zmínit, že tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

Výhody tepelného čerpadla země/voda: systém vertikálních vrtů

Princip tepelného čerpadla

Jako zdroj nízko potenciální energie se využívá systém vertikálních sond napuštěných nemrznoucí směsí, které jsou zapuštěny do vrtů, zhruba do hloubky 60 až 150 metrů. Největší přednost těchto vrtů je, že jejich správné nadimenzování je stabilním zdrojem s dlouhou životností, který nezávisle pracuje po celý rok v každém ročním období. V letních měsících vkládá do horninového prostředí teplo z klimatizace a naopak jímá chlad z hornin. V zimě je pak teplo z tohoto prostředí použito k vytápění. Tak je docílena optimální tepelná pohoda v domě.

Další výhodou je, že pro instalaci vertikálních kolektorů není potřeba velký prostor. Například ve srovnání s plošnými kolektory, kde jsou kladeny velké nároky na plochu pozemku.

Naše společnost provádí vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda, příp. voda-voda, včetně vystrojení kvalitními geotermálními vertikálními sondami (GVS). Dále provádíme montáž primárního okruhu, vyhotovení projektové dokumentace k vrtům pro TČ a hydrogeologického vyjádření, včetně legalizace vrtů na příslušných úřadech. Následující činnosti jsou detailněji popsány níže:

Technologie provádění vrtných prací

Technologie provádění vrtných prací
 • Jsme schopni vrtat v různém geologickém podloží – skalní podloží, jílovité, písčité aj.
 • K hloubení vrtů pro tepelné čerpadlo naše společnost používá nejmodernější stroje, zařízení a technologie. V současné době jsou vrty pro tepelné čerpadlo prováděny třemi hydraulickými pásovými vrtnými soupravami HVS 4130. Vrtné soupravy jsou vybaveny dvěma rotačními hlavami, díky nimž je možné současně rotovat s vrtnou a pažnicovou kolonou. Takový způsob hloubení umožňuje velmi efektivně propažit ocelovými pažnicemi nestabilní úsek vrtu. Tyto vrtné soupravy jsou vhodné i do těžce dostupných prostor. Jejich velikost a hmotnost dovoluje průjezd úzkými průjezdy. Vrtné práce je proto možné realizovat prakticky kdekoliv.
 • Vrty jsou hloubeny zpravidla technologií rotačního resp. rotačně-příklepného vrtání. Vrtným nástrojem je tedy listové dláto nebo pneumatické ponorné kladivo.
 • Aby došlo k rozpojení vrtané horniny a jejího výnosu od počvy vrtu k ústí vrtu je třeba k vrtnému nástroji přivádět výplachové médium, v našem případě jde o stlačený vzduch, který je vyráběn šroubovými kompresory.
 • K zamezení prašnosti při hloubení vrtů je vrtná souprava vybavena tzv. preventrem, který umožňuje řízený odvod vrtné drtě (např. do vodotěsného kontejneru, nebo do vykopané jímky). K vrtnému nástroji je současně se vzduchovým výplachem dávkována voda pomocí speciálního čerpadla.
 • V naší společnosti jsou k výrobě stlačeného vzduchu používány vysokotlaké šroubové kompresory Atlas Copco XAHS 236 Md, XAHS 365 Md, XRHS 366 Cd a XRVS 476 Cd.

Výstroj vrtů – geotermální vertikální sonda (GVS)

Výstroj vrtů
 • Vrty vystrojené GVS jsou neopravitelné, proto naše společnost používá výrobky GEROtherm.
 • Do vyhloubených vrtů pro tepelné čerpadlo zapouštíme GVS GEROtherm švýcarského výrobce GERODUR.
 • GVS GEROtherm splňují nejpřísnější požadavky na výrobu a kontrolu.
 • GVS GEROtherm je vyráběna z materiálu PE-RC s patentovaným vrtaným „U“ kolenem.
 • Každá GVS je dodávána s certifikátem.
 • Na GVS výrobce poskytuje 10 letou záruku.
 • Zapouštění GVS je prováděno pomocí odvíjecího zařízení, které eliminuje možné poškození sondy.
 • Každý vrt je po zapuštění injektován cemento-bentonitovou směsí.
 • Na každém z okruhů GVS je po zapuštění provedena tlaková zkouška.
 • Po ukončení tlakové zkoušky je GVS zaslepena PVC zátkou, která zabrání možnému vniknutí nečistot do GVS.
 • Na přání zákazníka lze do vrtu zapustit GVS i od jiného výrobce (GE-TRA, REHAU apod.).

Dopojení primárního okruhu TČ systému země – voda

Dopojení primárního okruhu

Po ukončení vrtných prací dále provádíme:

 • výkop pro uložení horizontálního potrubí a pro uložení kompletně vybavené jímky (sběrač/rozdělovač),
 • uložení horizontálního potrubí do hloubky 1,2 m v pískovém loži o mocnosti 10 cm a jeho zasypání pískem taktéž o mocnosti 10 cm,
 • uložení jímky do štěrkového lože o mocnosti 10 cm (obetonování dle výrobce není nutné),
 • napojení GVS na horizontální vedení pomocí elektro tvarovek včetně napojení horizontálního vedení na jímku,
 • provedení tlakové zkoušky potrubí v jímce,
 • zaházení výkopu vyhloubenou zeminou po provedení tlakové zkoušky,
 • uložení páteřního vedení od jímky do strojovny TČ.

Naše firma je schopná Vám zajistit kvalitního dodavatele tepelného čerpadla různých značek.

Legislativa

Pro zlegalizování vrtu pro tepelné čerpadlo je třeba získat rozhodnutí o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). V současné době existují dvě varianty, jak lze v případě legalizace vrt pro TČ postupovat:

 • I. varianta – provedení vrtů po získání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. g) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon) a územního rozhodnutí (výkon tepelného čerpadla do 20kW) nebo společného povolení (výkon tepelného čerpadla nad 20kW) podle 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Před vlastní realizací vrtných prací se nejprve získá povolení stavebního úřadu a souhlas dle § 17, k čemuž je zapotřebí zhotovení projektové dokumentace vrtu pro tepelné čerpadlo autorizovanou osobou a báňským projektantem a hydrogeologického vyjádření zpracované osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie. Po udělení souhlasu dle § 17 se v případě vrtu hlubšího jak 30,0 metrů ohlásí ČPHZ min. 8 dní před započetím na příslušný Obvodní báňský úřad a získá vyjádření krajského úřadu. Po skončení vrtných a technických prací se vyhotoví závěrečná zpráva o výsledcích doplňkového hydrogeologického průzkumu, která bude zároveň sloužit jako dokumentace skutečného stavu provedení. Zároveň je tato zpráva zaevidována a předána v potřebném rozsahu dle vyhl. 282/2001 Sb. k archivaci do geofondu ČR.

Dále zajistíme vyřízení rozhodnutí o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Nezbytné je udělení plné moci naší společnosti investorem.

 • II. varianta – vrt prováděný formou hydrogeologického průzkumu. V případě, že vrt bude hlubší než 30,0 metrů – jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ) a je nutné před vlastní realizací vrtných prací vypracovat prováděcí projekt geologických prací, který se předá na příslušný krajský úřad k vyjádření a vodoprávní úřad k vyřízení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. i) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Po získání vyjádření příslušného krajského úřadu a souhlasu dle § 17, se nahlásí ČPHZ 8 dní před započetím vrtných prací na příslušný Obvodní báňský úřad a 15 dní předem se tyto práce oznámí na příslušnou obec. Následují samotné vrtné a technické práce. Po skončení hydrogeologického průzkumu (vrtných prací) se zpracuje projektová dokumentace autorizovanou osobou a báňským projektantem obsahující závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu zhotovená osobou odborně způsobilou v oboru hydrogeologie, jejíž součástí je hydrogeologické vyjádření, která je potřebná pro získání rozhodnutí stavebního úřadu a souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. g) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon). Zároveň je tato zpráva zaevidována a předána v potřebném rozsahu dle vyhl. 282/2001 Sb. k archivaci do geofondu ČR.