01-hlavicka02-hlavicka03-hlavicka04-hlavicka05-hlavicka

vrtané studny, hydrogeologie

tel.: +420 546 223 590

 | 

e-mail: [chráněná data]

Vítáme Vás na stránkách společnosti HS geo, s.r.o.

Vrtaná studna

Jednou z hlavních činností firmy jsou vrtané studny. Kompletně vyřešíme možnosti využití podzemní vody – tzv. „studna na klíč“. Vrtaná studna je kvalitním zdrojem podzemní vody. Tato podzemní voda není kontaminovaná povrchovou vodou. Naše studny jsou určeny pro širokou veřejnost, podniky, obce, zemědělská družstva, farmy, vodohospodáře, projektanty.

Provádíme tyto služby:

Hledání vodního zdroje
 • vyhledání vodního zdroje pomocí virgule (proutkaře) příp. pomocí geofyzikálních měření
 • zpracování projektu geologických prací
 • zajištění souhlasu dle § 17 vodního zákona
 • vyvrtání hydrogeologického průzkumného vrtu (studny)
 • hydrodynamická zkouška
 • odběr vzorku vody k laboratorním rozborům
 • vyhotovení hydrogeologického vyjádření a projektové dokumentace
 • legalizace vrtané studny od společného povolení až po případnou kolaudaci
 • vytvoření zhlaví vrtu a domácí vodárny s napojením do domu
 • poradenská činnost a konzultace zdarma

Postup při zřízení nové vrtané studny

Studna je vodní dílo, které slouží k jímání podzemní vody. Dnes nejrozšířenějším druhem studní jsou studny vrtané (trubní) se značným odstupem následují studny kopané (šachtové) a ostatní typy studen jsou dnes zcela okrajovou záležitostí. Existují dva typy projekční přípravy a provádění studní:

Tím prvním je kdysi klasický způsob, tzn. že studna se projektuje a vybuduje jako průzkumné geologické dílo v intencích geologického zákona (zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších předpisů). Po ověření vydatnosti tohoto díla a jakosti vody v něm, pokud je využití průzkumného objektu možné, se upraví na vodní dílo v intencích stavebního (zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů), resp. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Pokud studna hloubená jako průzkumné dílo nemůže být využita jako vodní dílo, musí být ve smyslu geologických předpisů likvidována;

Tím druhým typem je přímá projekce a provádění studny jako vodního díla v intencích stavebního, resp. vodního zákona, tzn. studna se bude vrtat až po získání společného povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami.

Vrtaná studna – 1. způsob

Vrtaná studna
 • V první etapě je třeba vytýčit nejvhodnější místo pro hydrogeologický (hg) průzkumný vrt např. proutkařem pomocí virgule nebo proutku, příp. geofyzikálním průzkumem za účasti hydrogeologa, který navrhne místo, předpokládanou hloubku vrtu a průměr vrtu s ohledem na způsob využití vody z vrtu.
 • Před vlastní realizací geologických prací (hg vrtu) musí řešitelská organizace 15 dní před jejich započetím tyto práce oznámit na příslušnou obec a zaevidovat na Geofond ČR. Zároveň je nutné získat souhlas dle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona k prováděným geologickým pracím – povinnost žadatele o průzkumný vrt.
 • V případě, že hloubka vrtu bude hlubší jak 30,0 m, je třeba před vlastní realizací vrtu vyhotovit projekt hydrogeologického průzkumu, ke kterému se vyjádří příslušný krajský úřad, odbor ŽP. Povinností řešitelské organizace je ohlásit 8 dní před započetím tyto práce (tj. činnost prováděnou hornickým způsobem) na příslušný Obvodní báňský úřad, zpracovat báňský projekt v intencích horního zákona.
 • V další etapě se vyhloubí hydrogeologický průzkumný vrt, který bude využit pro vybudování jímacího objektu – vrtané studny zdroje surové vody.
 • Po skončení vrtných prací je třeba provést hydrodynamickou zkoušku (délku trvání určí hydrogeolog) pro ověření vydatnosti, hydraulických parametrů vrtu a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů a hydrodynamických podmínek.
 • Po skončení hydrodynamické zkoušky doporučujeme odebrat vzorek podzemní vody z vrtu pro zjištění fyzikálně – chemických a bakteriologických vlastností a porovnat tyto vlastnosti s limitními hodnotami uvedenými ve vyhlášce MZČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 • Veškeré poznatky o hydrogeologickém průzkumném vrtu, včetně zjištění hydraulických parametrů z hydrodynamických zkoušek a fyzikálně – chemických a bakteriologických vlastností podzemní vody jsou zpracovány do závěrečné zprávy hg průzkumu, která je součástí projektové dokumentace vrtané studny. Takto vypracovaná projektová dokumentace bude dále sloužit k získání společného povolení a povolení k nakládání s vodami dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění.
 • Po vydání společného povolení se na základě projektu vrtané studny vytvoří zhlaví studny, zhotoví se tzv. domácí vodárna (systém čerpání vody z vrtu).
 • Hotová studna se může začít používat buď na základě oznámení o dokončení stavby, příp. na základě kolaudace – způsob, jakým bude povolovací proces ukončen rozhodne příslušný vodoprávní úřad. Tento způsob bude uveden ve společném povolení.

Vrtaná studna – 2. způsob

Vrtané studny – 2. způsob
 • V první etapě je třeba vytýčit nejvhodnější místo pro hydrogeologický (hg) průzkumný vrt např. proutkařem pomocí virgule nebo proutku, příp. geofyzikálním průzkumem za účasti hydrogeologa, který navrhne místo, předpokládanou hloubku vrtu a průměr vrtu s ohledem na způsob využití vody z vrtu.
 • V další fázi je nutno přistoupit ke zpracování projektové dokumentace, která se bude skládat z hydrogeologického (hg) vyjádření a z projektu vrtané studny. Projekt vrtané studny bude sloužit pro získání společného povolení vodního díla a hydrogeologické vyjádření bude sloužit k získání povolení k nakládání s podzemními vodami.
 • Po získání společného povolení a povolení k nakládání s vodami je možné si pozvat vrtnou firmu, která zbuduje studnu – na základě projektu.
 • V případě, že hloubka vrtu bude hlubší jak 30,0 m, je třeba vyjádření příslušného krajského úřadu, odbor ŽP. Povinností řešitelské organizace je ohlásit 8 dní před započetím tyto práce (tj. činnost prováděnou hornickým způsobem) na příslušný Obvodní báňský úřad, zpracovat báňský projekt.
 • Po vyhloubení vrtané studny je nutné provést doplňkový hydrogeologický průzkum, zahrnující minimálně dokumentaci terénních prací, provedení hydrodynamické zkoušky (délku navrhne odpovědný hydrogeolog s ohledem na způsob využití studny) verifikujících povolené odběrné množství podzemní vody, ověření možného vlivu na okolní hydrodynamické podmínky a na vodní a na vodu vázané ekosystémy. Doplňkový hydrogeologický průzkum provede osoba s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Předloží se na příslušný úřad a předá se k uchování do Geofondu ČR.
 • Na základě projektu vrtané studny se vytvoří zhlaví studny, zhotoví se tzv. domácí vodárna (systém čerpání vody z vrtu).
 • Hotová studna se může začít používat buď na základě oznámení o dokončení stavby, příp. na základě kolaudace – způsob, jakým bude povolovací proces ukončen rozhodne příslušný vodoprávní úřad. Tento způsob bude uveden ve společném povolení.